ที่ร้าน "แดงแหนมเนือง" เราใส่ใจในคุณภาพ และควบคุมทุกๆ ขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่
การคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย  เช่น ผักกาดหอม ใบชะมวง เราปลูก
โดยวิธีธรรมชาติปลอดสารเคมี จากแปลงผัก
ที่ผ่านการดูแลเป็นอย่างดี